Minda: WIRD, który może zastąpić WIBOR, jest oparty na stopach depozytów overnight Puls Biznesu

Z tym że wskaźnik SARON wskazany przez KE został uzupełniony o tzw. Istnieje też szansa, że spread nie będzie duży, ponieważ rząd chce, aby uwzględniał on odpowiednio długi okres, w którym występowały znacznie mniejsze różnice między wysokością WIBOR® https://www.forexrobotron.info/ a innymi wskaźnikami. Sprawdźmy zatem, o ile rzeczywiście mogłyby się zmniejszyć raty kredytowe, gdyby WIBOR® zastąpił jeden z nowych wskaźników zaproponowanych przez GPW Benchmark. Dla nowych umów na kredyty hipoteczne ma być ustalony tzw.

Ostrzeżenie dla klientów dwóch największych banków

W kwestii poprawności ustalania wartości wskaźnika zostały spełnione również dodatkowe warunki. Wskaźnik referencyjny musi być opracowywany wyłącznie przez licencjonowanych administratorów, a takim właśnie jest GPW Benchmark, który w grudniu 2020 roku uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności administratora wskaźników referencyjnych stopy procentowej. Zwiększyła się transparentność opracowywania wskaźnika, a w konsekwencji ochrona konsumenta.

S&P potwierdził rating mBanku na poziomie “BBB”, zmienił perspektywę na pozytywną

Dziś poznamy pierwszą rynkową wycenę WIRD, stawki, która ma ulżyć spłacającym kredyty. Czy tak się stanie i jakie dodatkowe skutki wydoła ta zmiana w gospodarce? Jedną z nich jest zacieśnianie polityki monetarnej nie tylko w Polsce, ale też w USA, które MaxiMarkets: Opinie handlowców oddziałuje na cały światowy rynek kapitałowy. Drugim problemem jest wojna w Ukrainie, odstraszająca również od polskiego rynku. Dietl postuluje inną formę pomocy – chodzi o rozszerzenie wsparcia dla tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji.

Obniżka stóp w tym roku? Wiceprezes NBP robi nadzieję

Modyfikacje dotyczące wprowadzenia jednodniowych stóp procentowych są istotne, ponieważ przewidywania przyszłości, czyli prognozy wzrostu bądź obniżek stóp procentowych nie będą grały roli w kontekście wyliczeń oprocentowania kredytu. Oczywiście, jak zauważyliśmy, trzymiesięczny WIBOR nie będzie zastąpiony jednodniowym WIRD-em, będzie przeliczany. Zamiast wskaźnika WIBOR 3M, GPW benchmark będzie obliczał stopę, wyróżniając dzienne stawki WIRD z całego kwartału. Warto nadmienić, bowiem jest to niezwykle ważne, WIRD będzie tzw.

Nowy wskaźnik referencyjny stał się faktem – WIRD zastąpi WIBOR

Nie ma nic bardziej przejrzystego, wyrażonego prostym i zrozumiałym językiem, niż klauzula stanowiąca, że oprocentowanie kredytu ustala się na podstawie wysokości wskaźnika WIBOR 3M powiększonego o marżę banku. Nikt nigdy nie wykazał, by na polskim rynku finansowym kiedykolwiek doszło do zjawiska manipulacji wskaźnikiem, a medialne sensacje rzekomych sygnalistów nie znalazły dotąd żadnego potwierdzenia – napisał w opinii dla Business Insider Polska Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark. Wybór wskaźnika zastępującego WIBOR to dopiero początek długiego i dość skomplikowanego procesu podzielonego na wiele etapów. Reformy wskaźników referencyjnych, rozłożonej na 11 podzespołów, ma być „określenie optymalnego scenariusza działania w zakresie zmiany wskaźników, uwzględniający m.in.

Te słowa mogą sprawić, że przelewami zainteresuje się twój bank

Jednocześnie na podstawie ustaleń NGR toczyć się będą prace dostosowawcze zgodnie z przyjętym harmonogramem, przede wszystkim pośród banków, jak i innych instytucji finansowych mających w swojej ofercie produkty oparte o WIBOR. Niezależnie od tego, jaka metoda zostanie wypracowana, musi ona uwzględniać tzw. Spread korygujący, tak aby nowy wskaźnik uwzględniał fakt, że WIRD jest stawką jednodniową, a ma być podstawą liczenia odsetek np. Dla kredytów mieszkaniowych opartych dotychczas na stawce terminowej, 3 lub 6 miesięcznej. Rozwiązania na naszym rynku wprowadzą być może podobny mechanizm, jaki został np.

Szef MSW Ukrainy, Ihor Kłymenko, oskarżył rosyjskich żołnierzy o strzelanie do cywilów w Wołczańsku, mieście w obwodzie charkowskim, do którego w ostatnich dniach weszła rosyjska armia. Na zakończonym w piątek posiedzeniu plenarnym Krajowa Rada Sądownictwa przełożyła głosowanie ws. Opinii o kandydaturze prof. Piotra Girdwoynia na stanowisko dyrektora KSSiP.

Patrząc pod względem historycznych notowań, WIRON oparty na stopach overnight z szerokiego rynku hurtowego zawsze kształtował się niżej w porównaniu z międzybankowym overnight. W przypadku WIRON-u obliczenia dokonywane są na podstawie transakcji overnight. Minimum wolumenowe jest określone na poziomie 1 mln zł.

Banki, ściśle nadzorowane w tej kwestii przez KNF, przed zawarciem umowy obowiązkowo informują klienta o skutkach zmiany oprocentowania kredytu (WIBOR + marża) dla wysokości miesięcznych rat. Przedstawiają nawet scenariusz, w którym całkowite oprocentowanie kredytu, w wyniku wzrostu wskaźnika WIBOR, osiąga poziom 10 procent! Nie da się więc w sposób poważny podnosić zarzutu, że klient nie wiedział, jakie są konsekwencje zaciągnięcia zobowiązania opartego na WIBOR. A więc w przypadku WIBOR-u dla depozytów overnight wynosi obecnie 5,05 proc., stawka referencyjna POLONIA, stosowana przez NBP, to 4,85 proc. Stawka WRR wynosi 4,91 proc., a więc jest na poziomie zbliżonym do POLONII – i nasze symulacje na podstawie danych za poprzednie 6 lat pokazują, że ten wskaźnik zwykle jest zbliżony do POLONII, stawka WIRF wynosi 4,81 proc. A więc mamy różnicę między najwyższym WIBOR-em a najniższym WIRD-em na poziomie pkt.

O indeks transakcyjny WIRD ma opierać się oprocentowanie kredytów. Jednak jego notowania GPW Benchamrk zaczął publikować dopiero od maja 2022 r. Poniżej zaprezentowaliśmy aktualne wartości wskaźnika.

W przypadku stawek dłuższych, na przykład na okres 6 miesięcy, różnice są większe. WIBOR 6M wynosi 6,66 proc., zaś WIRD O/N to 4,68 proc., a więc różnica sięga 2 pkt. Po czwarte, zasób informacyjny mierzony średnim poziomem wolumenu z rynku referencyjnego danego indeksu jest największy dla WIRD, mniejszy dla WIRF a najmniejszy dla WRR. Im większy poziom wolumenu transakcji, tym mniejsze prawdopodobieństwo nieustalenia indeksu i większe bezpieczeństwo obrotu, szczególnie w obliczu dość wysokiego poziomu zmienności indeksów. Istotnym elementem doboru wskaźnika referencyjnego jest również odporność na zmiany strukturalne, które wpływać mogą na poszczególne segmenty definiujące skład rynku referencyjnego indeksu.

Należy jednak pamiętać, że reforma wskaźnika referencyjnego to bardzo skomplikowany proces, który jak już wspomniano będzie musiał być rozłożony na kilka lat, tak aby przygotować cały rynek do jego wdrożenia. Procedura przycięcia wolumenu uruchamia się w przypadku przekroczenia przez ogół transakcji jednego z ww. Zbiorów, progu 50% wartości łącznego wolumenu transakcji zakwalifikowanych do zasobu transakcyjnego, czyli zasobu po zastosowaniu procedur związanych z przygotowaniem danych wejściowych.

GPW Benchmark, spółka-córka GPW zajmująca się opracowywaniem wskaźników i indeksów, w miejsce WIBOR-u proponuje wskaźniki transakcyjne. Jak powiedział PAP prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, oznacza Korzyści z handlu online Forex to zupełnie inny sposób tworzenia wskaźników. Zgodnie z rządowym projektem ustawy mającej na celu wsparcie kredytobiorców – który trafił do Sejmu – banki muszą się przygotować, aby od 2023 r.

Kiedy te oczekiwania się zmienią, różnica się zmniejszy, a nawet okresowo, oczekiwaniu na obniżkę stóp stawki terminowe 3M lub 6M mogą spaść poniżej poziomów stawek overnight, jak np. Zwykle jednak, w braku oczekiwań na obniżkę stóp, wskaźniki terminowe są wyższe, bo uwzględniają ryzyko kredytowe, tymczasem wskaźnik oparty na stawkach overnight takiego ryzyka nie uwzględnia” – stwierdził Minda. WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offer Rate, jest obecnie kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR, który stosowany jest w umowach finansowych, w tym np. Umowach kredytowych, ale też instrumentach finansowych (np. w papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne, jak choćby w ustalaniu opłat za zarządzanie. Stanowi on obok marży najistotniejszy składnik oprocentowania kredytów i niektórych pożyczek udzielanych przez banki. Jest od dawna krytykowany, ponieważ oceniany jest jako nieobiektywny.

W przypadku indeksu WIRON rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem. GPW Benchmark zaproponowała trzy nowe wskaźniki – czyli WRR (Warsaw Repo Rate), WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) oraz WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego). Z punktu widzenia kredytobiorców najważniejszy jest ten ostatni wskaźnik, bo to on miałby być wskaźnikiem, na podstawie którego liczone jest oprocentowanie kredytów. Ale w przypadku każdego z tych wskaźników, jak powiedział prezes Minda, są różnice w stosunku do stosowanego obecnie WIBOR.

Tę stawkę pokazuję dlatego, że to najprawdopodobniej na jej podstawie będzie ustalane oprocentowanie kredytów hipotecznych (więcej na ten temat przeczytasz dalej). „Trzeba pamiętać, że banki stosują transakcje zabezpieczające i robią je z innymi bankami. Gdyby Komisja Europejska nie zastosowała wskaźnika uzupełnionego o spread, jedna ze stron tych transakcji mogłaby ponieść stratę wskutek zamiany wskaźnika i mogłoby się to skończyć pozwami. W przypadku polskiego rynku polskie banki zwykle zabezpieczają się poprzez instrumenty pochodne, oferowane przez banki zagraniczne” – powiedział prezes GPW Benchmark. Co istotne, zastosowanie procedur odcinania wartości skrajnych nie pozwala na istotne ograniczenie zmienności przebiegu indeksów.

3 Procedura Przekazywania Danych jest załącznikiem do Kodeksu Postępowania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, na podstawie której Administrator otrzymuje dane będące podstawą do kalkulacji WIRD. Jak już ukazaliśmy, WIRD to alternatywny wskaźnik referencyjny stopy procentowej, który obliczany jest na podstawie faktycznych transakcji zawieranych na rynku usług finansowych, w czym ma przewagę nad WIBOR-em, choć w tym obszarze posiada zbliżone walory ekonomiczne. W założeniu ma on wkalkulować koszt pozyskania przez banki finansowania na rynku hurtowym, obejmującym oprócz banków inne instytucje finansowe, a także duże przedsiębiorstwa. Co więcej, przy zastosowaniu takiego sposobu obliczania nie ma opcji, by nowy wskaźnik odnosił się tylko do deklaracji samych zainteresowanych, co należy ocenić pozytywnie. Jest to równoznaczne z tym, że baza informacyjna służąca do wyznaczania indeksu będzie znacznie szersza. To spowoduje, że sektor bankowy będzie miał mniejszy wpływ na wysokość WIRD, co jest niewątpliwie zaletą w porównaniu z WIBOR-em.

Wskaźnik alternatywny – wyznaczyć ma go GPW Benchmark, bez udziału Ministra Finansów. Pod uwagę jako zamiennika WIBOR® brano także stawkę POLONIA. Jest ona również obliczana dla transakcji niezabezpieczonych depozytów O/N, ale dotyczy wyłącznie rynku międzybankowego i jest wyznaczana przez NBP.

  1. Dzięki temu rzeczywiście nowy wskaźnik referencyjny będzie niższy od stosowanego dzisiaj WIBOR® – według planów rządu, nawet o 1-2 p.p.
  2. Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy na rynku postrzegani jako położeni blisko Ukrainy – przyznawał.
  3. O indeks transakcyjny WIRD ma opierać się oprocentowanie kredytów.
  4. W tym kontekście publicystyka prawnicza skierowana przeciwko wskaźnikowi WIBOR dokonuje manipulacji w znaczeniu “przejrzystości klauzuli”.
  5. W nocy z 16 na 17 maja kilkadziesiąt ukraińskich dronów miało atakować okupowanych przez Rosjan Sewastopol.

Jednocześnie prezes GPW zgodził się z opisanym w BI Polska pomysłem prof. Leszka Pawłowicza, by banki nie oferowały kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej. – Jestem zwolennikiem tego, żeby nie spekulować na stopach procentowych. Bardzo chętnie jako GPW Benchmark wyliczalibyśmy stałe stopy w horyzoncie 5–25 lat. Musielibyśmy mieć jednak dane, które najlepiej pozyskiwać z rynku REPO transakcji warunkowych – mówił.

– powiedział w środę szef GPW Benchmark, Zbigniew Minda. Charakteryzuje się ona niskim wolumenem obrotów, co powoduje, że w niektóre dni nie odbywają się żadne transakcje i wówczas wysokość wskaźnika ustalana jest na podstawie jego wartości z dnia poprzedniego. Mówi on zatem o koszcie pozyskania pieniądza na rynku, ale co ważne, bierze pod uwagę wyłącznie transakcje depozytów niezabezpieczonych o terminie zapadalności O/N (overnight).

Dyskusja nie może odbywać się na zasadzie “kłamiemy na temat WIBOR, zawsze coś zostanie” – czy to w umysłach kredytobiorców, którzy tym chętniej będą szukać porady u wprowadzających ich w błąd prawników, czy to w umysłach sędziów, którzy będą orzekać w tych sprawach. Dane dotyczące wskaźników aktualne na 23 stycznia 2023 r. Marek Dietl zauważył, że wielu zagranicznych inwestorów obawia się też skutków wojny i nie chce mieć aktywów złotowych. – To duże wyzwanie także dla finansowania budżetu państwa.

Odpowiednie rozpoznanie kluczowych elementów metody opracowywania Stawek Referencyjnych oraz adekwatne zdefiniowanie alternatywnych sposobów pomiaru rynku pieniężnego, wraz z oceną zakresu informacyjnego segmentów, które na ten rynek się składają. Rynku referencyjnego, którego pomiar jest celem Administratora. Początkowo zmiana wskaźnika referencyjnego była zaplanowana nadzień 1 stycznia 2023 roku. Na skutekjednak szerokiej krytyki tak pochopnie planowej zmiany wskaźnika, obecnie mówisię o 2 – 3 latach. W takim przypadku, będziemy mieli do czynienia z okresemprzejściowym, w którym obowiązywać będą dwa wskaźniki referencyjne.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *